Tendik SMPN 2 Wanayasa
logo spenda
Samsul Bahri
Bendahara Sekolah
logo spenda
Ani Kulsum
Kepegawaian
logo spenda
Enjang
Tata Usaha
logo spenda
Amir Mahmud
Tata Usaha
logo spenda
Tita Hernawati
Tata Usaha
logo spenda
Lala
Kepala Perpustakaan
logo spenda
Lina
Tata Usaha
logo spenda
Ebeng
Penjaga Sekolah